Algemene voorwaarden

 1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van het Zeeuws Vocaal Ensemble;
 2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, en/of recreatieve aard, waarvoor het Zeeuws Vocaal Ensemble Tickets verkoopt;
 3. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
 4. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie het Zeeuws Vocaal Ensemble een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie het Zeeuws Vocaal Ensemble daartoe een aanbieding doet;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Het Zeeuws Vocaal Ensemble en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;
 6. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
 7. Het Zeeuws Vocaal Ensemble: de vereniging met beperkte aansprakelijkheid Het Zeeuws Vocaal Ensemble, gevestigd te Kapelle.
 8. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Het Zeeuws Vocaal Ensemble namens zichzelf of in opdracht van derden.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Het Zeeuws Vocaal Ensemble, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Het Zeeuws Vocaal Ensemble uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden Het Zeeuws Vocaal Ensemble is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Het Zeeuws Vocaal Ensemble raadpleegbaar.
 4. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst

 

 1. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Het Zeeuws Vocaal Ensemble contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Het Zeeuws Vocaal Ensemble Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Het Zeeuws Vocaal Ensemble ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Het Zeeuws Vocaal Ensemble twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Het Zeeuws Vocaal Ensemble zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 2. Het Zeeuws Vocaal Ensemble behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Het Zeeuws Vocaal Ensemble en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
 3. Het Zeeuws Vocaal Ensemble heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. Indien Het Zeeuws Vocaal Ensemble producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
 4. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

 1. Prijzen en betaling

 

 1. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Het Zeeuws Vocaal Ensemble aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 2. Alle prijzen van Het Zeeuws Vocaal Ensemble zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

 1. Leveringstermijnen

 

 1. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Het Zeeuws Vocaal Ensemble zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Het Zeeuws Vocaal Ensemble een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
 2. De door Het Zeeuws Vocaal Ensemble opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Het Zeeuws Vocaal Ensemble schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

 

 1. Afgelaste of verschoven Evenementen

 

 1. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Het Zeeuws Vocaal Ensemble zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Het Zeeuws Vocaal Ensemble de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Het Zeeuws Vocaal Ensemble niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Het Zeeuws Vocaal Ensemble is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Het Zeeuws Vocaal Ensemble opnemen.
 3. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren en het betaalde bedrag wordt daarna gerestitueerd.
 4. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

 

 1. Tickets

 

 1. De door Het Zeeuws Vocaal Ensemble gedistribueerde Tickets blijven eigendom van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 2. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
 3. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Het Zeeuws Vocaal Ensemble kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Het Zeeuws Vocaal Ensemble opnemen.

 

 1. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

 

 1. De op het Ticket van Het Zeeuws Vocaal Ensemble rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Het Zeeuws Vocaal Ensemble dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Het Zeeuws Vocaal Ensemble dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 3. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Het Zeeuws Vocaal Ensemble aan Klant.

 

 1. Privacy

 

 1. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van Het Zeeuws Vocaal Ensemble welke op de website van Het Zeeuws Vocaal Ensemble raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Het Zeeuws Vocaal Ensemble wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Het Zeeuws Vocaal Ensemble of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van Het Zeeuws Vocaal Ensemble wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Het Zeeuws Vocaal Ensemble onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Het Zeeuws Vocaal Ensemble ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Het Zeeuws Vocaal Ensemble in staat is adequaat te reageren.
 3. Klant vrijwaart Het Zeeuws Vocaal Ensemble voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens het Zeeuws Vocaal Ensemble, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 4. Het Zeeuws Vocaal Ensemble kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Het Zeeuws Vocaal Ensemble is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Het Zeeuws Vocaal Ensemble.
 5. Het Zeeuws Vocaal Ensemble aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Het Zeeuws Vocaal Ensemble kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 6. Het Zeeuws Vocaal Ensemble kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 

 1. Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Het Zeeuws Vocaal Ensemble kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Zeeuws Vocaal Ensemble in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Het Zeeuws Vocaal Ensemble gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op alle overeenkomsten met Het Zeeuws Vocaal Ensemble is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg.

 

 1. Diversen

 

 1. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
 2. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 3. Waar in deze Algemene Voorwaarden Het Zeeuws Vocaal Ensemble zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Het Zeeuws Vocaal Ensemble gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
 4. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Het Zeeuws Vocaal Ensemble dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Het Zeeuws Vocaal Ensemble niet.
 5. Bij verschil van mening tussen Het Zeeuws Vocaal Ensemble en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 6. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Zeeuws Vocaal Ensemble in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Zeeuws Vocaal Ensemble vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 7. Deze Algemene Voorwaarden te raadplegen op de website Het Zeeuws Vocaal Ensemble.