Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Zeeuws Vocaal Ensemble inzake de website zeeuwsvocaalensemble.nl/shop. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het Zeeuws Vocaal Ensemble door middel van het klantensysteem van het Zeeuws Vocaal Ensemble en de verwerkingen via onze website zeeuwsvocaalensemble.nl/shop.

Het Zeeuws Vocaal Ensemble respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het Zeeuws Vocaal Ensemble. U dient zich ervan bewust te zijn dat het Zeeuws Vocaal Ensemble niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

  1. Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u een bestelling wilt plaatsen voor één van de evenementen van het Zeeuws Vocaal Ensemble, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het Zeeuws Vocaal Ensemble en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door het Zeeuws Vocaal Ensemble worden gebruikt om u te informeren over andere producten en -diensten van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van ZVE-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het Zeeuws Vocaal Ensemble. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het Zeeuws Vocaal Ensemble.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Het Zeeuws Vocaal Ensemble bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van het Zeeuws Vocaal Ensemble. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rosemary van de Velde is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeeuws Vocaal Ensemble zij is te bereiken via info@zeeuwsvocaalensemble.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zeeuws Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeeuwsvocaalensemble.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zeeuws Vocaal Ensemble verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Zeeuws Vocaal Ensemble neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeuws Vocaal Ensemble) tussen zit. Zeeuws Vocaal Ensemble gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[N.V.T.]

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeeuws Vocaal Ensemble verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zeeuws Vocaal Ensemble blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zeeuws Vocaal Ensemble gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zeeuws Vocaal Ensemble gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijke cookies:
Name: CookieConsent
Purpose: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Expiry: 1 jaar

Name: wc_cart_hash_#
Purpose:Unclassified
Expiry: Session

Name: wc_fragments_#
Purpose: Unclassified
Expiry: Session

Name: wp_woocommerce_session_#
Purpose:Unclassified
Expiry: 1 dag

Statistics cookies:
Name: _ga
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Expiry: 2 jaar

Name: _gat
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate
Expiry: session

Name: _gid
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website
Expiry: session

Name: @@History/@@scroll|#
Purpose: Unclassified
Expiry: session

Marketing cookies
Name: collect / google analytics
Purpose: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Expiry: Session

Name: fr / facebook pixel
Purpose: Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Expiry: 3 maanden

Name: tr / facebook
Purpose: Unclassified
Expiry: Session

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeeuws Vocaal Ensemble en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwsvocaalensemble.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zeeuws Vocaal Ensemble wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zeeuws Vocaal Ensemble neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zeeuwsvocaalensemble.nl